Reports etc.

2019

Andersson-Sköld Y, Klingberg J, Gunnarsson B och Thorsson S (2018) Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST), Handbok version 1.0, Göteborgs universitet, rapport C-123

Klingberg J, Andersson-Sköld Y, Gunnarsson B och Thorsson S (2017) Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska – fallstudieområde Kungsparken & Skansen Lejonet, Trafikverket, rapport 2017:173

2018

Pleijel H (2018) Åkerfibbla och andra ogräs i en sydhalländsk kustbygd. Svensk Botanisk Tidskrift 112: 176-185.

2017

Karlsson PE, Sjöberg K, Helbig T, Pleijel H, Klingberg J (2017). Grönskande tätorter minskar barns exponering för luftföroreningar. I: Luft & Miljö 2017, Barns hälsa, pp 29-33. Naturvårdsverket, Stockholm.

Pihl Karlsson G, Danielsson H, Karlsson PE, Pleijel H. (2017). Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige – med beaktande av variationen i landskapet. IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport C 232.

Pleijel H, Klingberg J (2017). Marknära ozon och partiklar, på landet och i stan. I: Luft & Miljö 2017, Barns hälsa, pp 51-52. Naturvårdsverket, Stockholm.

2016

Pleijel, H. & Persson, K. (2016). Hedblomster på Laholmsbuktens dyner – utveckling under två decennier. Svensk Botanisk Tidskrift 110, 340-347.

2015

Karlsson PE, Langner J, Pleijel H (2015). Marknära ozon – ett växande problem i Arktis? Publicerad som kapitel i: Luft & Miljö Arktis 2015, 21-26. Naturvårdsverket, Stockholm.

2014

Dahl, Å., Grundström, M., Janhäll, S., Pleijel, H. 2014. Pollen, luftföroreningar och väderlek. Slutrapport från en studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne, inom ramen för programmet Hälsoinriktad Miljöövervakning. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rapport 14:07.

Dahl, Å., Grundström, M., Pleijel, H. 2014. Pollen, luftföroreningar, allergi. Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rapport 14:08.

IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. (U. Molau was Lead Author of chapter 18: Detection and Attribution of Observed Impacts)

 

2013

Dahl, Å., 2013. Pollenmätningar, klinisk nytta och ekonomi. En rapport utförd på uppdrag av Region Skåne.

Dahl, Å., Grundström, M. 2013. Utvärdering av pollenmätstationer i Skåne. Rapport utförd på uppdrag av Region Skåne.

Gondel, E., Oxelman, B., Dahl, Å., Daun, R. 2013. Försök till kvantifiering av en unik rapsgenotyp i pollen insamlat i fält. En studie utförd på uppdrag av Jordbruksverket.

 

2012

Dahl Å, Gondel, E, Oxelman, 2012. Redovisning av en studie av detektionsgräns av en unik genotyp i rapspollen insamlat i pollenfällor. En studie utförd på uppdrag av Jordbruksverket.

Karlsson, P.E. 2012. Ozone Impacts on Carbon Sequestration in Northern and Central European Forests. IVL Rapport B 2065.

 

2011

Akselsson, C., Karlsson, P.E., Kronnäs, V., Hellsten, S., & Pihl Karlsson, G. 2011. Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för nationell och regional miljömålsuppföljning. IVL Rapport B 1973.

Dahl, Å., Gondel, E., Oxelman, B. 2011. Metod för analys av av en unik genotyp i rapspollen insamlat i pollenfällor. En studie utförd på uppdrag av Jordbruksverket.

Karlsson, P.E., Ferm, M., Hultberg, H., Hellsten, S., Akselsson, C., Pihl Karlsson, G. 2011. Totaldeposition av kväve till skog. IVL Rapport B1952.

Mills, G. & Harmens, H. (editors) (2011). Ozone Pollution: a hidden threat to food security. ICP Vegetation, CEH Bangor, 112 pp. H. Pleijel single author of one and co-author of two out of ten chapters.

Pleijel, H., Simpson, D., Karlsson, P.E. 2009. Ozone and Methane – Climate and Environment Connected. In Air Pollution and Climate Change – Two sides of the same coin? (H. Pleijel, ed). ISBN 978-91-620-1278-6.

 

2010

Dahl, Å. 2010. Vad säger historiska pollendata om förändringar i fenologin hos växter i södra Sverige? En studie av data från mätstationerna i Göteborg och Malmö under perioden 1975-2009, utförd på uppdrag av Naturvårdsverket.

Eriksson, E., Karlsson, P.E., Hallberg, L, Jelse, K. 2010. Carbon Footprint of Cartons in Europe – Carbon Footprint methodology and biogenic carbon sequestration. IVL Report B 1924.

 

2008

Gipperth, L. & Pleijel, H. (2008). Har miljkvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Naturvårdsverket Rapport 5915. 128 pp.

Hagberg, L., Karlsson, P. E., Stripple, H., Ek, M., Zetterberg, T. 2008. Svenska skogsindustrins emissioner och upptag av växthusgaser. IVL Rapport B1774.

Piikki, K., Karlsson, P.E., Pihl Karlsson, G., Klingberg, J & Pleijel, H. (2008). Förslag till mätprogram för marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Rapport till Länsstyrelserna i södra Sverige.

Piikki, K., Karlsson, P.E., Klingberg, J., Pihl Karlsson, G. & Pleijel, H. (2008) Mätningar av marknära ozon och meteorology vid kustnära och urbana miljöer i Halland, Skåne och Växtra Götlands län. Rapport till Länsstyrelserna I M, N och O län.

 

2007

Hayes, F., Mills, G., Harmens, H., Norris, D. 2007. Evidence of Widespread Ozone Damage to Vegetation in Europe (1990-2006). The ICP Vegetation reports to the working Group of Effects of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. P.E. Karlsson was among 16 scientists especially acknowledged for assisting with data collection for the report.

 

2006

Zetterberg, T., Hellsten, S., Belyazid, S., Karlsson, P.E., Akselsson, C. 2006. Regionala förutsättningar och miljörisker till följd av skogsmarksgödsling vid olika scenarier för skogsskötsel och kvävedeposition. För Skogsstyrelsen. IVL rapport B 1691.

 

2001

Pleijel, H., Bråkenhielm, S., Ericson, L., Finaly, R. Hallingbäck, T., & Lundquist, H. (2001). Effekter på biologisk mångfald av markförsurning och motåtgärder. Temaserie: markförsurning och motåtgärder. Skogsstyrelsen Rapport 11C 2001. Skogsstyrelsen, Jönböping.

 

2000

Pleijel, H. (ed.) (2000). Marknära ozon – ett hot mot växterna. Natruvårdsverket rapport 4969, 112 pp. Also translated into English: “Ground-Level Ozone – A Threat to Vegetation”. Naturvårdsverket rapport 4970, 112 pp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s